Ryukyu Kobudo Kata

Bo-jutsu
Oshiro no kon
Shushi no kon (sho, dai)
Sakugawa no kon (sho, dai)
Yonegawa no kon
Tsukensunakake no kon (eku)
Shirataru no kon
Choun no kon
Urasoe no kon
Chinen Shichiyanaka no kon
Chatanyara no kon
Minowa no kon (niccho, sho, dai)
Tsuken bo (sho, dai)
Sesoko no kon
Soeishi no kon

Sai-jutsu
Tsukenshitahaku no sai
Chatanyara no sai
Hamahiga no sai
Jigen no sai
Tawada no sai
Yaaka no sai
Kojo no sai

Hand Weapons
Maezato no tikko
Minowa no ticchu

Nunchaku-jutsu
Maezato no nunchaku (sho, dai)
Minowa no sansetsukon (sho, dai)

Tonfa-jutsu
Hamahiga no tonfa
Yaragwa no tonfa

Tinbe-jutsu
Kanegawa no tinbe

Kama-jutsu
Tozan no niccho gama
Kanegawa no niccho gama

Suruchin-jutsu
Maezato no suruchin
Minowa no suruchin