Video

Kobudo

Sai-jutsu
Tsukenshitahaku no sai
Chatanyara no sai

Bo-jutsu
Oshiro no kon
Shushi no kon (sho)
Shushi no kon (dai)
Tsukensunakake no kon
Shirataru no kon
Tsuken Bo(sho)
Minowa no kon(Dai)
Soeishi no kon

Kama-jutsu
Kanegawa no niccho gama

Te-Buki
Minowa no Ticchu

Nunchaku-jutsu
Maezato no nunchaku (sho)
Minowa no Sansetsu Kon (Dai)

Kumite
Bo vs. Sai

Uechi-ryu
Kanshiwa